Vedtægter for Legat der administreres af Varde Håndværker & Industri-forening.

Anvendelse af legatmidler beror på særskilt konto i pengeinstitut. Legatets midler kan anvendes til støtte for uddannelsen af unge håndværkere i Varde Kommune i faglig og almen dannende henseende. Give støtte til afholdelse af kulturelle arrangementer af enhver art og uddele et årligt legat til tidligere Aktive medlemmer som nu er pensionister. Det årlige legat til tidligere medlemmer kan tildeles af legatbestyrelsen uden ansøgning. Der kan også bevilliges støtte til bevarelse og renovering af Stiftelsens ejendomme i Nørregade, samt til Minimurerenes aktiviteter Varde.

 

 

Legatet administreres af Varde Håndværkerforenings bestyrelse der har nedsat et legatudvalg bestående af 2 personer, Legatbestyrer og 1 medlem til behandling af indkomne ansøgninger.

 

Legatbestyrelsen opfordrer på foreningens hjemmeside på www.vardehvf.dk, ansøgere til at søge om tilskud fra legatet, i henhold til vedtægterne.

 

 

Enhver udbetaling af fonds og legatmidler samt hensættelser, skal bevilliges af 2 bestyrelses- medlemmer i legatudvalget.

 

Legatbestyrer der også virker som kasserer i legatet, bemyndiges og har fuldmagt til at varetage den økonomiske drift, via netbank

 

Legatbestyrer er ansvarlig for regnskabet. Revision sker af Varde Håndværker & Industriforenings generalforsamlingsvalgte revisorer i god tid inden den årlige generalforsamling

 

Foreningens 2 revisorer reviderer og underskriver hvert år både forening, samt

Legat regnskaber.

 

Således vedtaget den 16. marts 2017

 

Gustav Petersen, Flemming Schantz, Jan Lundkvist, Poul Ries Palle Kuntz, Claus Jørgensen, Anders Linde

 

Ansøgning sendes  på mail: gustav@petersen.mail.dk

Tlf. 75 220676-mobil 51513724

 

 

 

================================oOo=========================

Fortegnelse over legater der er nedlagt og i henhold til tilladelse fra Civilstyrelsen er samlet i et stort legat der administreres af Varde Håndværker & Industriforening.

Murermester H.F. Hansen og hustrus legat.

Murermester H.F. Hansen og hustrus suppleringslegat. Elise Bruhns legat.

Blikkenslagermester I.Z. Thomsens legat. Buntmager A.S. Nielsens Legat.

N.O.M. Nielsens boghandels jubilæumslegat. Købmand P.C. Søndergård og hustrus legat.

Vognfabrikant J.S. Thorup Christensen og hustrus legat. Urmager og optiker Poul Burgård Jensen og hustrus legat. Bagermester E.P. Nielsen og hustrus legat.

Elisabeth J.K. Staus Legat.

Agent Poul Debel og hustrus legat. Slagtermester J. Bune og hustrus legat. Blikkenslagermester Ørum og hustrus legat. Tømrermester J. Thomsen og hustrus legat. Håndværkernes Bolig og Hjælpefond.

Bogtrykker Brendstrups opmuntringslegat. Smedemester C.C. Hansen og hustrus legat. Varde Håndværkerforenings uddannelsesfond. Anne og Henrik Nordhjems jubilæumslegat.

Varde Byråds jubilæumslegat. Håndværkersvendenes rejselegat. Teknisk Skoles legat.

Sadelmager Frits Pedersens legat. Generalkonsul Pontoppidans legat